آموزش انتشار فیلم، قسمت فالو و اکانت آپشن ها، بلاک و ریپورت